Informácie o spracúvaní osobných údajov existujúcich klientov

 Dovoľujeme si Vás informovať, že 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (nariadenie

 EÚ 2016/679, všeobecne známe pod skratkou GDPR). Táto nová právna úprava sa vzťahuje taktiež na spracúvanie Vašich osobných údajov.

 Ubezpečujeme Vás, že ochrana súkromia a osobných údajov našich klientov patrí medzi naše priority. Radi by sme Vás oboznámili

 s tým, ako prebieha spracúvanie Vašich osobných údajov od vyššie uvedeného dňa, najmä aké osobné údaje spracúvame, pre aké účely a z akých právnych dôvodov.

  Kto je správcom Vašich údajov?

  Správcom Vašich osobných údajov je Anos, s.r.o. Štefánikova 1089, 908 01, Kúty, IČO: 36233625

  Aké údaje o Vás spracúvame?

 Spracúvame nasledujúce osobné údaje alebo firemné údaje: 

 údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),

 

  V akých situáciách Vaše údaje spracúvame?

 Spracovanie Vašich osobných údajov je nutné najmä pre riadne, podľa zákona predpísané vystavovanie faktúr a našu vzájomnú komunikáciu. Údaje, ktoré spracúvame, súvisia s tým, že používate náš objednávkový systém - partnerský e-shop, Návrhár alebo iný on-line softvér, ktorý následne efektívne zjednodušuje vzájomnú komunikáciu.

Ochrana našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany

Osobné údaje môžeme spracúvať tiež z dôvodu oprávnených záujmov spočívajúcich:

Spracúvanie údajov na základe Vášho súhlasu

Pokiaľ ste nám udelili či udelíte svoj súhlas, budeme tiež spracovávať Vaše osobné údaje na účel, v rozsahu a za podmienok uvedených v takomto súhlase (napr. pre marketingové činnosti v širšom zmysle). Bližšie informácie o takomto spracúvaní, vrátane možnosti odvolania súhlasu, získate pri udelení súhlasu.

 Ako dlho budú u nás Vaše údaje uložené?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania našej obchodnej spolupráce. Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje tiež v prípade pokračujúceho alebo opakovaného finančného plnenia z uzavretej zmluvy a po dobu trvania prípadných súdnych sporov či iných konaní.

Aké máte práva?

 Máte právo najmä na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, právo na opravu nepresných či neúplných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situáciách predvídaných právnou úpravou máte ďalej právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na obmedzenie ich spracovania, na prenositeľnosť svojich údajov a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov.

 Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodov našich oprávnených záujmov, vrátane profilovania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov?

Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať so svojimi žiadosťami, otázkami či sťažnosťami na adrese:

Anos, s.r.o., oddelenie riadenia ochrany osobných údajov, Štefánikova 1089, 90801 Kúty.  ekonom@TeplaPodlaha.Com