Information om hur vi behandlar personuppgifter av våra befintliga kunder

 Vi vill härmed informera dig om att den Allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 (EU förordning

 2016/679, allmänt känd som GDPR). Denna nya lagstiftning gäller också för behandling av dina personuppgifter.

 Skydd av våra kunders integritet och personuppgifter är en fråga som prioriteras av oss. Vi vill gärna förklara

 hur vi hanterar dina personuppgifter från ovan nämnda dag, vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla, ändamålet med behandlingen och på vilken rättslig grund detta sker.

 Vem är ansvarig för dina data?

 Dina personuppgifter hanteras av Anos, s.r.o. Štefánikova 1089, 908 01, Kúty, Slovakien, Organisationsnummer: 36233625

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter eller företagsdata:

 I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Behandlingen sker på basis att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, fakturera och kommunicera med er. De uppgifter vi behandlar är relaterade till att du använder vårt beställningssystem - partner e-Butik, appen Designer eller annan online-programvara, detta underlättar effektivt senare ömsesidig kommunikation.

 Skydd av våra berättigade intressen eller tredje parts berättigade intressen

 Vi kan också behandla personuppgifter på basis av vårt berättigade intresse som består av:

  för direkt marknadsföring (vi kan behandla dina kontakt- och identifieringsuppgifter inom räckvidden namn, efternamn, adress, telefon och e-postadress också för direkt marknadsföring av vårt företag, dvs för att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster, även via e-post och SMS).

Databehandling baserad på ditt samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke, kommer vi också att behandla dina personuppgifter för ändamål och i den utsträckning och under de villkor som anges i sådant samtycke (t.ex. för marknadsföringsaktiviteter i en bredare mening). Du kommer att få ytterligare information om sådan behandling, inklusive möjligheten att återkalla samtycket, när vi inhämtar samtycket.

 Hur länge sparas dina personuppgifter?

 Vi behandlar dina personuppgifter under hela vårt affärssamarbete. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter också i händelse av fortsatt eller upprepad ekonomisk ersättning enligt ingått avtal och under hela tiden tvister eller andra förfaranden pågår.

 Vilka är dina rättigheter?

 I synnerhet har du rätten att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, rätten att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade och rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten, dvs Dataskyddsmyndigheten, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, www.uoou.cz. I situationer som avses i lagstiftningen har du dessutom rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsa deras behandling; deras portabilitet och rätten att invända mot behandlingen av uppgifterna.

 Du har rätt att när som helst kostnadsfritt göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse, inklusive profilering, och att invända mot direkt marknadsföring, inklusive profilering.

 Hur du kan kontakta vårt dataskyddsombud?

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med dina önskemål, frågor eller klagomål på:

Anos, s.r.o., avdelning för hantering av personuppgifter, Štefánikova 1089, 90801 Kúty.  ekonom@TeplaPodlaha.Com